نام و نام خانوادگی :  دکتروحید رمضانی

سمت :    مسئول واحد توسعه آموزش

پست الکترونیک : vramezani@razu.tums.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 

نام و نام خانوادگی :  خانم لیلی تاج آبادی

سمت :    کارشناس EDO

پست الکترونیک : edopharmacy@gmail.com

تلفن تماس:  38203410  داخلی 237

 

1.    آقای دکتر علیرضا مرادی - ریاست دانشکده

2.    آقای دکنر حمید ندری - معاون آموزشی دانشکده

3.    آقای دکتر وحید رمضانی -  سرپرست دفتر توسعه آموزش

4.     خانم لیلی تاج آبادی - کارشناس دفتر توسعه آموزش

5.     آقای دکتر علی محمد رنجبر مدیر گروه فارماکوگنوزی

6.    خانم دکتر منیره مدرس مصدق مدیر گروه فارماکولوژی