اعضاء کمیته دانشجویی دانشکده داروسازی:

—        علی بصیرتیان

—        امیر حسین زحمت کش

—        آرش قدیریان

—        سیده لیلی اسدی

—        محمد مهدی صفی

—