نام و نام خانوادگی : دکترهنگامه زندی

سمت : سرپرست  EDO

دکتری تخصصی (PhD) میکروب شناسی بالینی و  عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی

پست الکترونیک: zandi@ssu.ac.ir

شماره تماس: 38203411-035


Initiates file downloadجهت دریافت فایل  رزومه کلیک نمایید

نام و نام خانوادگی : دکترهنگامه زندی

سمت : سرپرست  EDO و عضو شورا

پست الکترونیک :zandi@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی :  دکتر سید مهدی کلانتر

سمت : ریاست دانشکده و عضو شورا

پست الکترونیک :

kalantarsm@ystp.ac.ir

نام و نام خانوادگی :  دکتر ابراهیم رضوانی

سمت : معاون آموزشی علوم پایه و عضو شورا

پست الکترونیک :

hnahangi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد باقر اولیاء

سمت : معاون آموزشی بالینی و عضو شورا

پست الکترونیک :

owlia@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی :  دکتر مهران کریمی

سمت :   عضو شورا

پست الکترونیک :

mehrankarimi@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی :  دکتر عباسعلی جعفری

سمت :   عضو شورا

پست الکترونیک :

jafariabbas@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی :  دکتر عبدالحمید عموئی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک :

Ab.Amooee@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :  دکتر علی مرادی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک :

Morady2008@gmail.com

نام و نام خانوادگی :  دکتر مرتضی صمدی

سمت :   عضو شورا

پست الکترونیک :

Samadi@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی :  دکتر کاظم برزگر

سمت :   عضو شورا

پست الکترونیک :


نام و نام خانوادگی :  دکتر علیرضا موسوی

سمت : عضو شورا

پست الکترونیک :


نام و نام خانوادگی :  دکتر عباس اندیشمند

سمت : عضو شورا

پست الکترونیک :


نام و نام خانوادگی :  دکتر اعظم قانعی

سمت : عضو شورا

پست الکترونیک :


نام و نام خانوادگی :  دکتر شکوه تقی پور

سمت : عضو شورا

پست الکترونیک :

taghipourzahirsh@gmail.com

نام و نام خانوادگی :  دکتر شکوفه بهداد

سمت : عضو شورا

پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی :  دکتر رضیه السادات رضوی

سمت : عضو شورا

پست الکترونیک :


نام و نام خانوادگی :  دکتر فاطمه صفری

سمت : عضو شورا

پست الکترونیک :

Sa.physiol@gmail.com

 

 

نام و نام خانوادگی :  خانم زهرا دهقان

سمت : کارشناس EDO

پست الکترونیک :


نام و نام خانوادگی :  خانم شکوفه مرادی

سمت : کارشناس  EDO

پست الکترونیک : 

Shekufe.Moradi@gmail.com