مهندس زهرا سلطانیان زاده

-   پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه هوا

-         مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

-    پست الکترونیک: Z_soltanian[at]yahoo.com

-     تلفن:31492263 035

-   شرح وظایف