منوی سایت دانشکده پرستاری

نام و نام خانوادگی: دکتر نیر سلمانی

پست سازمانی: معاون آموزشی دانشکده

مدرک تحصیلی: دکترای پرستاری اطفال

شماره تماس: 03532358701

پست الکترونیکی: n.salmani@ssu.ac.ir