مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی یزد طی احکامی جداگانه دکتر علی اصغر ابراهیمی را به عنوان مسئول تحصیلات تکمیلی و دکتر آرش دالوند را به عنوان مدیر آزمایشگاه های گروه مهندسی بهداشت محیط منصوب کرد. دکتر مختاری در این احکام، اهم وظایف را در این سمت یادآور شده و برایشان در این مسئولیت جدید آرزوی توفیق روزافزون نمود.