نام ونام خانوادگی : مرضیه حسانی خبر

سمت : کارشناس آموزش و کارشناس EDO

مدرک : لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای

محل کار: مجتمع آموزشی امام رضا (ع) ساختمان آموزشی اتاق شماره 30

شماره تماس : 31862160 داخلی 2160

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت 15-7

پست الکترونیکی :

Marzie74ferdos@gmail.com