طرح درس نیمسال دوم 95-94

اساتید

طرح درس

رشته و مقطع تحصیلی

آقای انتظاری

اخلاق حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته و پیوسته اتاق عمل وکارشناسی پیوسته هوشبری

اصول استریلیزاسیون

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

اصول مراقبت های ویژه

کارشناسی هوشبری

اصول پیشرفته ومراقبت در اتاق بهبودی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری

اصول پیشرفته ومراقبت در اتاق بهبودی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

دکترحکمتی مقدم

خون شناسی 2

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 6

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 4

دکترپرچ

اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری

کارشناسی رادیولوژی ترم 4 و 6

دکترهادی

ایمنی شناسی پزشکی

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 4

سمینار ومتون

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

دکترمیرحسینی

فوریتها

کارشناسی اتاق عمل

نشانه شناسی

کارشناسی هوشبری

دکترحسینی

آناتومی 1

کارشناسی اتاق عمل

دکترصادقیان

آموزش بهداشت و ارتباطات عمومی

کارشناسی بهداشت عمومی

دکترذوالفقاری

فوریتهای داخلی پیشرفته 2

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

کاراموزی جراحی

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

دکترفرهنمد

کاراموزی داخلی

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

دکترجعفری

اورژانس های محیطی

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

دکترنکوییه

شناخت بیماری ها

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

دکترمیرغنی زاده

ایمنولوژی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اتاق عمل

دکترطهوری

ایمنولوژی

کارشناسی هوشبری

دکترجبالی ودکترنیکوکار

نانوفناوری مقدماتی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

آقای عوض بخش

اصول بیهوشی

کارشناسی هوشبری

خانم شیرانی

تکنیک پرتوشناسی 3

کارشناسی رادیولوژی

خانم دکتر فاطمه کاسب

تغذیه و تغذیه درمانی

کارشناسی

طرح درس نیمسال اول  96-95

آقای عوض بخش

روش بیهوشی 1

کارشناسی هوشبری ترم 3

دکترحمیدمیرحسینی

فیزیوپاتولوژی

کارشناسی هوشبری ترم

آقای انتظاری

فوریتهای پزشکی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

دکترهادی

ایمنولوژی تئوری

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

دکترنیک فرجام

اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری

کارشناسی رادیولوژی

آقای انتظاری

اصول استیریلیزاسیون و ضدعفونی در اتاق عمل

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

اقای انتظاری

اصول بیهوشی

کارشناسی پیوسته اتاق  عمل

اقای انتظاری

اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی

کارشناسی ناپیوسته اتاق  عمل

دکترهادی

سمینار و متون

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

دکترجعفری

تریاژ

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

 

طرح درس نیمسال اول 96-97

 

آقای انتظاری

 

 

 

اصول پیشرفته مراقبت دراتاق عمل

       

اصول بیهوشی

 

فوریت های پزشکی

 

اصول استریل وضدعفونی دراتاق عمل

 کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

 

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

 

کارشناسی پیوسته هوشبری

                             

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

 

دکتر جعفری

 

 

تروما

 

تریاژ

 

بیماری زنان

 

 

فوریت های پزشکی

دکترمیرحسینی

                                Initiates file downloadفیزیوپاتولوژی

کارشناسی پیوسته وناپیوسته هوشبری

دکترهادی

ایمونولوژی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 

طرح درس نیمسال دوم 96-97

اساتید

طرح درس

رشته ومقطع تحصیلی

آقای انتظاری

اخلاق حرفه ای

اصول مراقبتهای ویژه

اصول مراقبتهای ویژه و احیای قلبی-ریوی

اصول پیشرفته مراقبت دراتاق بهبودی

پیوسته اتاق عمل

پیوسته هوشبری

کارشناسی اتاق عمل

پیوسته وناپیوسته هوشبری

دکترحکمتی مقدم

آزمایشگاه آسیب شناسی

آزمایشگاه آسیب شناسی

آسیب شناسی عمومی

آزمایشگاه خون شناسی

آزمایشگاه خون شناسی

خون شناسی 2

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

پیوسته علوم ترم 6

ناپیوسته علوم ترم 3

پیوسته علوم ترم6

ناپیوسته علوم  ترم1

پیوسته علوم ترم6

ناپیوسته علوم ترم1

پیوسته علوم ترم 4

دکترهادی

ایمنی شناسی پزشکی

ایمنی شناسی

پیوسته علوم ترم 4

پیوسته علوم

دکترجعفری

اورژانس های محیطی

ناپیوسته فوریت پزشکی ترم3

دکترمیرحسینی

نشانه شناسی ومعاینات بالینی

سمینارمسائل

آشنایی با بیماری های داخلی وجراحی

پیوسته هوشبری

ارشد اتاق عمل

پیوسته هوشبری

دکترپرچ

اصول فیزیکی سیستم های ترموگرافی کامپیوتری

 

پیوسته رادیولوژی ترم 4

دکترساده

آزمایشگاه باکتری شناسی

پیوسته علوم ترم 6

منظور ازعلوم همان علوم آزمایشگاهی میباشد

 

طرح درس نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

اساتید

طرح درس

رشته و مقطع تحصیلی

خانم دکترمیرزایی

انگل شناسی2

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 5

آقای دکترحسین هادی

ایمنولوژی 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 

آقای دکترحکمتی مقدم

آسیب شناسی عمومی

آزمایشگاه خون شناسی (1)

 

تضمین کیفیت آزمایشگاه

 

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

کارشناسی پیوسته پرتوشناسی ترم 3

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 5

 

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم7

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 2

 

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

آقای دکتر میرحسینی

فیزیوپاتولوژی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری

 

آقای انتظاری

اصول بیهوشی

اصول استریلیزاسیون وضدعفونی دراتاق عمل

اصول پیشرفته مراقبت دراتاق بهبودی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 2

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

آقای عوض بخش

مهارت های پرستاری و کاردراتاق عمل

روش بیهوشی (2)

کارشناسی پیوسته هوشبری

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم 3

آقای دکتر جعفری

تریاژ

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی ترم 2

 

 

خانم دکتر ساده

آزمایشگاه باکتری شناسی

باکتری شناسی پزشکی (2)

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

میکروب شناسی عمومی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 3

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

خانم دکتر نیکویه

فوریت های داخلی پیشرفته

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی ترم 2

طرح درس نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

اساتید

طرح درس

رشته و مقطع تحصیلی

 

خانم دکتر فرزانه میرزایی

انگل شناسی پزشکی 2(تئوری)

انگل شناسی پزشکی 2(عملی)

انگل شناسی1تئوری)

انگل شناسی1(عملی)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم3

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم3

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم4

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم4

آقای دکترحسین هادی

ایمنی شناسی پزشکی(تئوری)

ایمنی شناسی پزشکی(عملی)

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم4

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم4

 

آقای دکتر

سیدحسین حکمتی مقدم

آسیب شناسی عمومی(نظری)

آسیب شناسی عمومی(عملی)

بافت شناسی

خون شناسی(عملی)

خون شناسی(عملی)

انتقال خون(عملی)

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم6

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم6

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم3

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم1

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم6

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم3

 

آقای دکتر

سید حمید میرحسینی

فوریت های پزشکی

فوریت های پزشکی

نشانه شناسی و معاینات بالینی

آشنایی با بیماری های داخلی

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم6

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم3

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم4

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم6

 

آقای احمد انتظاری

اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی

مراقبت های ویژه و احیای قلبی ریوی

اصول مراقبت های ویژه

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم6

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم5

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم6

آقای

محمد حسین عوض بخش

روش بیهوشی (2)

تجهیزات بیهوشی

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم4

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم2

خانم جبینیان

تکنولوژی اتاق عمل زنان 

تکنولوژی اتاق عملENT

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم5

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم5

آقای دکتر عظیم زاده

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

مقدمات آزمایشگاهی

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم6

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم2

آقای دکتر

محمدعلی جعفری

اورژانس محیطی

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی ترم3

آقای

محمدرضا خواجه امینیان

مدیریت سلامت در بلایا

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی ترم3

خانم دکتر مریم ساده

باکتری شناسی پزشکی (2)

آزمایشگاه باکتری شناسی

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم6

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم6

خانم دکتر مهرناز نیکویه

فوریت های داخلی 2

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی ترم2

خانم دکتر گیلدا اسلامی

انگل شناسی وحشره شناسی پزشکی2

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم3

آقای دکتر فتاحی بافقی

باکتریولوژی و انگل شناسی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم1

آقای دکتر پورانتظاری

آناتومی1

آناتومی 2

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم1

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم 2

سرکار خانم خبیری

بهداشت در اتاق عمل

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم1

آقای برزگر دهج

اصطلاحات پزشکی

زبان عمومی

زبان تخصصی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم3

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم2

کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکی ترم1

آقای دکتر محسن ذبیحی

  فارماکولوژی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 3

آقای دکتر طهوری

ایمنولوژی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 3

خانم دکتر ملاحسینی

آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل

تکنولوژی جراحی اطفال

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 3

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 5

آقای دکتر مزین

زبان تخصصی

کارشناسی ناپیوسته هوشبری ترم1

آقای دکترمددی

روش تحقیق

آمار زیستی و روش تحقیق

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم4

کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکی ترم3

خانم دکتر رهایی

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکی ترم1

آقای دکتر نیکوکاران

فن آوری اطلاعات

کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکی ترم1

طرح درس نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 

 

اساتید

طرح درس

رشته و مقطع تحصیلی

 

آقای دکترحسین هادی

ایمنولوژی (عملی)

ایمنولوژی(تئوری)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم2

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم2

 

 

آقای دکتر

سیدحسین حکمتی مقدم

آسیب شناسی عمومی

بافت شناسی و آسیب شناسی

آسیب شناسی

هماتولوژی (عملی)

هماتولوژی (تئوری)

ترمینولوژی

کنترل کیفی

کارشناسی پیوسته رادیولوژی ترم3

کارشناسی پیوسته مامایی ترم 3

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم3(ابرکوه)

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم5

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم5

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم2

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم7

 

آقای دکتر

سید حمید میرحسینی

فیزیوپاتولوژی

بیماری های داخلی و جراحی 2

آشنایی با بیماری های داخلی

کارشناسی ناپیوسته هوشبری ترم2

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم5

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم4

 

 

آقای احمد انتظاری

اخلاق حرفه ای

فوریت پزشکی1

اصول استریلیزاسیون

اصول بیهوشی و مراقبت های آن

اصول پیشرفته مراقبت دراتاق بهبودی

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم3

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم5

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم2

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم4

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم6

 

آقای

محمد حسین عوض بخش

مهارت پرستاری

بیهوشی (1)

اصول و فنون مهارتهای بالینی

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم1

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم3

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم1

 

سرکار خانم جبینیان

اخلاق حرفه ای

تکنولوژی جراحی در اورژانس

اتاق عمل در اورژانس

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم2

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم4

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم6

 

آقای دکتر

محمدعلی جعفری

فوریت های داخلی

تریاژ

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی ترم2

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی ترم2

 

 

خانم دکتر مریم ساده

باکتری شناسی پزشکی (2)

آزمایشگاه باکتری شناسی

میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم2

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم2

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم3

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم3

 

سرکار خانم

 سیده الهام رضوی

اصول فنی و نگهداری

فیزیک عمومی

آشنایی با کلیات تصویربرداری

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم7

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم1

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم6

 

آقای دکتر علی فتاحی

باکتریولوژی و انگل شناسی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم1

 

آقای دکتر پورانتظاری

علوم تشریح

علوم تشریح

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم1

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 1

 

آقای برزگر دهج

زبان تخصصی

زبان عمومی

اصطلاحات پزشکی

کارشناسی پیوسته رادیولوژی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

کارشناسی پیوسته هوشبری

 

آقای دکتر محسن ذبیحی

فارماکولوژی

فارماکولوژی

کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکی ترم 2

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم 3

 

آقای محمد حسین رخ

تکنولوژی جراحی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 4

 

خانم دکتر ملاحسینی

اصول وفنون عملکرد اسکراب

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 2

 

آقای دکتر

 ابوالفضل نیک فرجام

MRI

کارشناسی پیوسته رادیولوژی ترم 5

 

آقای دکتر محمد حسینی

آناتومی

کارشناسی پیوسته رادیولوژی ترم 1

 

خانم دکتر فاطمه کاسب

تغذیه در جراحی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 1

 

آقای دکتر نیما حمزیان

فیزیک عمومی

تصویربرداری

کارشناسی پیوسته رادیولوژی ترم 1

کارشناسی پیوسته رادیولوژی ترم 5