طرح درس نیمسال دوم 95-94

طرح درس نیمسال دوم 95-94

اساتید

طرح درس

رشته و مقطع تحصیلی

آقای انتظاری

اخلاق حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته و پیوسته اتاق عمل وکارشناسی پیوسته هوشبری

اصول استریلیزاسیون

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

اصول مراقبت های ویژه

کارشناسی هوشبری

اصول پیشرفته ومراقبت در اتاق بهبودی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری

اصول پیشرفته ومراقبت در اتاق بهبودی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

دکترحکمتی مقدم

خون شناسی 2

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 6

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 4

دکترپرچ

اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری

کارشناسی رادیولوژی ترم 4 و 6

دکترهادی

ایمنی شناسی پزشکی

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 4

سمینار ومتون

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

دکترمیرحسینی

فوریتها

کارشناسی اتاق عمل

نشانه شناسی

کارشناسی هوشبری

دکترحسینی

آناتومی 1

کارشناسی اتاق عمل

دکترصادقیان

آموزش بهداشت و ارتباطات عمومی

کارشناسی بهداشت عمومی

دکترذوالفقاری

فوریتهای داخلی پیشرفته 2

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

کاراموزی جراحی

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

دکترفرهنمد

کاراموزی داخلی

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

دکترجعفری

اورژانس های محیطی

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

دکترنکوییه

شناخت بیماری ها

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

دکترمیرغنی زاده

ایمنولوژی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اتاق عمل

دکترطهوری

ایمنولوژی

کارشناسی هوشبری

دکترجبالی ودکترنیکوکار

نانوفناوری مقدماتی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

آقای عوض بخش

اصول بیهوشی

کارشناسی هوشبری

خانم شیرانی

تکنیک پرتوشناسی 3

کارشناسی رادیولوژی

خانم دکتر فاطمه کاسب

تغذیه و تغذیه درمانی

کارشناسی

طرح درس نیمسال اول 96-95

طرح درس نیمسال اول  96-95

آقای عوض بخش

روش بیهوشی 1

کارشناسی هوشبری ترم 3

دکترحمیدمیرحسینی

فیزیوپاتولوژی

کارشناسی هوشبری ترم

آقای انتظاری

فوریتهای پزشکی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

دکترهادی

ایمنولوژی تئوری

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

دکترنیک فرجام

اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری

کارشناسی رادیولوژی

آقای انتظاری

اصول استیریلیزاسیون و ضدعفونی در اتاق عمل

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

اقای انتظاری

اصول بیهوشی

کارشناسی پیوسته اتاق  عمل

اقای انتظاری

اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی

کارشناسی ناپیوسته اتاق  عمل

دکترهادی

سمینار و متون

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

دکترجعفری

تریاژ

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

طرح درس نیمسال اول 96-97

 

طرح درس نیمسال اول 96-97

 

آقای انتظاری

 

 

 

اصول پیشرفته مراقبت دراتاق عمل

       

اصول بیهوشی

 

فوریت های پزشکی

 

اصول استریل وضدعفونی دراتاق عمل

 کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

 

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

 

کارشناسی پیوسته هوشبری

                             

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

 

دکتر جعفری

 

 

تروما

 

تریاژ

 

بیماری زنان

 

 

فوریت های پزشکی

دکترمیرحسینی

                                Initiates file downloadفیزیوپاتولوژی

کارشناسی پیوسته وناپیوسته هوشبری

دکترهادی

ایمونولوژی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 

طرح درس نیمسال دوم 96-97

طرح درس نیمسال دوم 96-97

اساتید

طرح درس

رشته ومقطع تحصیلی

آقای انتظاری

اخلاق حرفه ای

اصول مراقبتهای ویژه

اصول مراقبتهای ویژه و احیای قلبی-ریوی

اصول پیشرفته مراقبت دراتاق بهبودی

پیوسته اتاق عمل

پیوسته هوشبری

کارشناسی اتاق عمل

پیوسته وناپیوسته هوشبری

دکترحکمتی مقدم

آزمایشگاه آسیب شناسی

آزمایشگاه آسیب شناسی

آسیب شناسی عمومی

آزمایشگاه خون شناسی

آزمایشگاه خون شناسی

خون شناسی 2

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

پیوسته علوم ترم 6

ناپیوسته علوم ترم 3

پیوسته علوم ترم6

ناپیوسته علوم  ترم1

پیوسته علوم ترم6

ناپیوسته علوم ترم1

پیوسته علوم ترم 4

دکترهادی

ایمنی شناسی پزشکی

ایمنی شناسی

پیوسته علوم ترم 4

پیوسته علوم

دکترجعفری

اورژانس های محیطی

ناپیوسته فوریت پزشکی ترم3

دکترمیرحسینی

نشانه شناسی ومعاینات بالینی

سمینارمسائل

آشنایی با بیماری های داخلی وجراحی

پیوسته هوشبری

ارشد اتاق عمل

پیوسته هوشبری

دکترپرچ

اصول فیزیکی سیستم های ترموگرافی کامپیوتری

 

پیوسته رادیولوژی ترم 4

دکترساده

آزمایشگاه باکتری شناسی

پیوسته علوم ترم 6

منظور ازعلوم همان علوم آزمایشگاهی میباشد

 

طرح درس نیمسال اول 98-97

طرح درس نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

اساتید

طرح درس

رشته و مقطع تحصیلی

خانم دکترمیرزایی

انگل شناسی2

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 5

آقای دکترحسین هادی

ایمنولوژی 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 

آقای دکترحکمتی مقدم

آسیب شناسی عمومی

آزمایشگاه خون شناسی (1)

 

تضمین کیفیت آزمایشگاه

 

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

کارشناسی پیوسته پرتوشناسی ترم 3

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 5

 

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم7

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 2

 

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

آقای دکتر میرحسینی

فیزیوپاتولوژی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری

 

آقای انتظاری

اصول بیهوشی

اصول استریلیزاسیون وضدعفونی دراتاق عمل

اصول پیشرفته مراقبت دراتاق بهبودی

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 2

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

آقای عوض بخش

مهارت های پرستاری و کاردراتاق عمل

روش بیهوشی (2)

کارشناسی پیوسته هوشبری

کارشناسی پیوسته هوشبری ترم 3

آقای دکتر جعفری

تریاژ

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی ترم 2

 

 

خانم دکتر ساده

آزمایشگاه باکتری شناسی

باکتری شناسی پزشکی (2)

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

میکروب شناسی عمومی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 3

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

خانم دکتر نیکویه

فوریت های داخلی پیشرفته

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی ترم 2