دکتر حسینعلی صادقیان ریاست دانشکده پیراپزشکی یزد

نام و نام خانوادگی : دکتر حسینعلی صادقیان

سمت : عضو هیات علمی دانشگاه ، سرپرست دانشکده پیراپزشکی

پست الكترونيك :

hsadeghian@ssu.ac.ir

hasm110@yahoo.com

Sadeghian.hossein@gmail.com

 

 

محل حضور : مجتمع امام رضا-ساختمان آموزش دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 03536233235-03531682131

 

 

 

 
 

قسم به قلم و آنچه می نویسد و سپاس صاحب آن را که به بشر قدرت تفکر و اندیشه عنایت فرمود و زمینه پیشرفت و تعالی آن را فراهم نمود این فرصت برای من افتخار بزرگی است که به عنوان رئیس دانشکده پیراپزشکی در خدمت فرهیختگانی فعال و سرزنده ای باشم که در مجموعه ای متشکل از اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان به ارتقا، سطح علمی این مرز و بوم می پردازند.

 

 

*

نظارت بر حسن اجراي مصوبات ابلاغ شده توسط حوزه رياست دانشگاه و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد استعدادهاي تحصيل

*

نماینده دانشکده در جلسات هیئت رئیسه دانشگاه

*

نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي ، پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشكده

*

ایجاد جلسات هم اندیشی بین معاونین و مدیران گروه در راستای ارتقاء دانشکده

*

ايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي ، اداري و مالي و فرهنگي دانشكده

*

ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليتهاي واحدهاي تابع دانشكده پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده

*

نظارت بر كار شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده

*

ارزيابي كار سالانه دانشكده و گزارش آن به رياست دانشگاه

ایام هفته

10-8

12-10

16-14

شنبه

امور اداری

تدریس

تدریس

یکشنبه

امور اداری

مشاوره دانشجویان

-

دوشنبه

مطالعه

مشاوره دانشجویان

-

سه شنبه

تدریس

امور فرهنگی

امور اداری

چهارشنبه

شورای پژوهشی دانشگاه

شورای آموزشی دانشگاه

امور اداری

پنج شنبه

امور پژوهشی