نام و نام خانوادگی

روح ا...بیگی

 

سمت

مسئول حسابداری

 

رشته تحصیلی

حسابداری

ایمیل

Beigii.3407@gmail.cam

تلفن تماس

(31682056)035(36235777)

ساعت حضور

شنبه تا چهارشنبه 7الی 15:15

محل خدمت

ساختمان اداری دانشکده پیراپزشکی

 

 

 

 شرح وظایف

 

 

آقای زارع

نام و نام خانوادگی

حسین زارع زردینی

 

سمت

حسابدار

 

رشته تحصیلی

دیپلم

ایمیل

zare69h osin@yahoo.com

ساعت حضور

شنبه تا چهارشنبه 7الی 15:15

تلفن تماس

(31682056)035(36235777)

محل خدمت

ساختمان اداری دانشکده پیراپزشکی

 

نام و نام خانوادگی


 

سمت


 

رشته تحصیلی

------

ایمیل

------

تلفن تماس

(31682056)035(36235777)

ساعت حضور

شنبه تا چهارشنبه 7الی 15:15

محل خدمت

ساختمان اداری دانشکده پیراپزشکی