نام و نام خانوادگی

معصومه برزگری مروستی

 

سمت

مسئول کارگزینی

 

رشته تحصیلی

جغرافیا

ایمیل

------

تلفن تماس

 (31682081) 035(36238562)

ساعت حضور

شنبه تا چهارشنبه 7الی 15:15

محل خدمت

ساختمان اداری دانشکده پیراپزشکی

 

 

شرح وظایف