نام و نام خانوادگی

ابراهیم الیاسی

 

سمت

مسئول روابط عمومی

 

رشته تحصیلی

دیپلم

ایمیل

------

تلفن تماس

 (31682059) 035

ساعت حضور

شنبه تا چهارشنبه 7الی 15:15

محل خدمت

ساختمان اداری دانشکده پیراپزشکی