نام و نام خانوادگی

اسماعیل فاضلی

 

سمت

مسئول اموال و انبار

 

رشته تحصیلی

دیپلم

ایمیل

------

تلفن تماس

 (31682061) 035

ساعت حضور

شنبه تا چهارشنبه 7الی 15:15

محل خدمت

ساختمان اداری دانشکده پیراپزشکی

 

نام و نام خانوادگی


 

سمت

انباردار

 

رشته تحصیلی

------

ایمیل

------

تلفن تماس

 (31682170) 035

ساعت حضور

شنبه تا چهارشنبه 7الی 15:15

محل خدمت

ساختمان اداری دانشکده پیراپزشکی