« نهضت احیاء و گسترش بهداشت و طب پیشگیری را با به کارگیری و بسیج کلیه امکانات موجود آغاز نمایید.* « مقام معظم رهبری* « هر مقدار سرمایه گذاری در بهداشت بیشتر شود، مسلما سرمایه گذاری در درمان کمتر و جامعه ما سالم تر و مشکلات این بخش هم به تدریج کم و کمتر خواهد شد. « ریاست جمهوری

ریاست

گسترش

امور بهورزی

آموزش سلامت

بهداشت خانواده

بهبود تغذیه

بهداشت محیط

بهداشت روان

بهداشت مدارس

مبارزه با بیماریها

آمار

امور مالی