دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد از سال 1364 هجری شمسی فعالیت خود را آغاز نموده و براساس سیاستها و خط مشی دانشگاه علوم پزشکی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ، رسالت خود را تعلیم و تربیت نیروی انسانی کارآمد و مبتنی بر نیاز جامعه در رشته ها و حرفه های مختلف وابسته به علوم پزشکی از طریق ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی می داند و هماهنگ و منطبق با وظایف تعیین شده فعالیت می نماید. رشته های مختلف شامل کاردانی علوم آزمایشگاهی ، اتاق عمل ، هوشبری و رادیولوژی در ابتدا در مجموعه ای همراه با سایر رشته ها از قبیل پرستاری و مامائی تحت عنوان مجتمع پیراپزشکی فعالیت می نمود که در سال 1373 با تأسیس دانشکده پیراپزشکی و انتقال به ساختمان جدید بصورت مستقل به فعالیت خود ادامه داد.از سال 1387 مقاطع کاردانی علوم آزمایشگاهی ، هوشبری ، اتاق عمل و رادیولوژی به کارشناسی ارتقاء یافت و هم اکنون علاوه بر رشته های فوق الذکر این دانشکده در رشته های ناپیوسته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ،هوشبری و اتاق عمل دانشجو تربیت می کند.

مقاطع تحصیلی دانشکده پیراپزشکی شهیدصدوقی یزد