دکتر محمد حسن احرام پوش

دکتر محمد حسن احرام پوش

سمت در شورا: رییس شورای آموزش       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492101(035)

پست الکترونیکی: ehrampoush[at]ssu.ac.ir

دکتر بهادر حاجی محمدی

دکتر بهادر حاجی محمدی

سمت در شورا: عضو شورای آموزش      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی

شماره تماس: 31492156(035)

پست الکترونیکی: b.hajimohammadi[at]ssu.ac.ir

آقای مرتضی حاتم پور

آقای مرتضی حاتم پور

سمت در شورا: عضو شورای آموزش   

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492157(035)

پست الکترونیکی: morteza.hatampoor[at]yahoo.com

سرکار خانم فرحناز خبیری

سرکار خانم فرحناز خبیری

سمت در شورا: عضو شورای آموزش     

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس: 31492112(035)

پست الکترونیکی: farahnaz_khabiri[at]ssu.ac.ir