دکتر سید سعید مظلومی

دکتر سید سعید مظلومی

سمت در شورا: دبیر شورای پژوهش      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد -دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492186(035)

پست الکترونیکی: mazloomy[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد حسن احرام پوش

دکتر محمد حسن احرام پوش

سمت در شورا: عضو شورای پژوهش      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492101(035)

پست الکترونیکی: ehrampoush[at]ssu.ac.ir

دکتر مهدی مختاری

دکتر مهدی مختاری

سمت در شورا: عضو شورای پژوهش      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492270(035)

پست الکترونیکی: mokhtari[at]ssu.ac.ir

دکتر حسن مظفری

دکتر حسن مظفری

سمت در شورا: عضو شورای پژوهش      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای تغذیه

شماره تماس: 31492237(035)

پست الکترونیکی: mozaffari[at]ssu.ac.ir

دکتر عباسعلی دهقانی تفتی

دکتر عباسعلی دهقان تفتی

سمت در شورا: عضو شورای پژوهش

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492182(035)

پست الکترونیکی: aadtafti[at]ssu.ac.ir

دکتر حسین فلاح زاده

دکتر حسین فلاح زاده

سمت در شورا: عضو شورای پژوهش     

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای آمار زیستی

شماره تماس: 31492251(035)

پست الکترونیکی: drfallahzadeh[at]ssu.ac.ir

دکتر بهادر حاجی محمدی

دکتر بهادر حاجی محمدی

سمت در شورا: عضو شورای پژوهش    

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی

شماره تماس: 31492156(035)

پست الکترونیکی: b.hajimoozaffari[at]ssu.ac.ir

دکتر محمود وکیلی

دکتر محمود وکیلی

سمت در شورا: عضو شورای پژوهش      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: دانشیار - دکترای پزشکی اجتماعی

شماره تماس: 31492149(035)

پست الکترونیکی: vakilim52[at]yahoo.com

دکتر آزاده نجار زاده

دکتر آزاده نجارزاده

سمت در شورا: عضو شورای پژوهش      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: دانشیار - دکترای تغذیه

شماره تماس: 31492239(035)

پست الکترونیکی: azadnajarzadeh[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد رنجبر

دکتر محمد رنجبر

سمت در شورا: عضو شورای پژوهش     

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای سیاستگذاری سلامت

شماره تماس: 31492212(035)

پست الکترونیکی: m.ranjbar[at]ssu.ac.ir

دکتر علی دهقانی

دکتر علی دهقانی

سمت در شورا: عضو شورای پژوهش     

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای اپیدمیولوژی

شماره تماس: 31492243(035)

پست الکترونیکی: adehghani42[at]ssu.ac.ir