دکتر محمد حسن احرام پوش

دکتر محمد حسن احرام پوش

سمت در شورا: رئیس شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492101(035)

پست الکترونیکی: ehrampoush[at]ssu.ac.ir

دکتر بهادر حاجی محمدی

دکتر بهادر حاجی محمدی

سمت در شورا: نایب رئیس شورای تحصیلات تکمیلی         

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای بهداشت و ایمنی مواد غذایی

شماره تماس: 31492156(035)

پست الکترونیکی: b.hajimohammadi[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد جواد زارع سخویدی

دکتر محمد جواد زاع

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس: 31492197(035)

پست الکترونیکی: mjzare[at]ssu.ac.ir

دکتر حسن مظفری

دکتر حسن مظفری

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای تغذیه

شماره تماس: 31492237(035)

پست الکترونیکی: h.mozaffari[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد علی مروتی

دکتر محمد علی مروتی

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492260(035)

پست الکترونیکی: m.morowati[at]ssu.ac.ir

دکتر سید سعید مظلومی

دکتر سید سعید مظلومی

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492186(035)

پست الکترونیکی: mazloomy[at]ssu.ac.ir

دکتر محمدتقی قانعیان

دکتر محمدتقی قانعیان

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: دانشیار - دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492153(035)

پست الکترونیکی: mtghaneian[at]ssu.ac.ir

دکتر حسین فلاح زاده

دکتر حسین فلاح زاده

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای آمارزیستی

شماره تماس: 31492251(035)

پست الکترونیکی: hofaab[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد حسن لطفی

دکتر محمد حسن لطفی

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای اپیدمیولوژی

شماره تماس: 31492250(035)

پست الکترونیکی: mhlotfi56359[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد امین بهرامی

دکتر محمد اممین بهرامی

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: دانشیار - دکترای مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی

شماره تماس: 31492208(035)

پست الکترونیکی: bahrami_hmrc[at]ssu.ac.ir

دکتر حمیدرضا دهقان

دکتر حمیدرضا دهقان

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: مربی -MD-MPH

شماره تماس: 31492148(035)

پست الکترونیکی: dehghan[at]ssu.ac.ir

دکتر علی دهقانی

دکتر علی هقانی

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای اپیدمیولوژی

شماره تماس: 31492243(035)

پست الکترونیکی: adehghani42[at]ssu.ac.ir

دکتر عباسعلی دهقانی

دکتر عباسعلی دهقانی

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار -دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492182(035)

پست الکترونیکی: aadtafti[at]ssu.ac.ir

دکتر علی اکبر واعظی

دکتر علی اکبر واعظی

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای پرستاری

دکتر علی اصغر ابراهیمی

دکترعلی اصغر ابراهیمی

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار -دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492273(035)

پست الکترونیکی: ebrahimi20007[at]ssu.ac.ir

دکتر مهدی مختاری

دکتر مهدی مختاری

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492270(035)

پست الکترونیکی: mokhtari[at]ssu.ac.ir

مهندس غلامحسین حلوانی

مهندس غلامحسین حلوانی

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس: 31492196(035)

پست الکترونیکی: halvani[at]ssu.ac.ir

سرکار خانم فرحناز خبیری

سرکار خانم فرحناز خبیری

سمت در شورا: عضو شورای تحصیلات تکمیلی             

 رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492112(035)

پست الکترونیکی:farahnaz_khabiri[at]ssu.ac.ir