دکتر میلاد شفیعی

سمت در شورا: دبیر شورای راهبردی مجلات      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای مدیری خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس: 31492221(035)

پست الکترونیکی: milad.shafii[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد حسن احرام پوش

دکتر محمد حسن احرام پوش

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی مجلات       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492101(035)

پست الکترونیکی: ehrampoush[at]ssu.ac.ir

دکتر سید سعید مظلومی

دککتر سید سعید مظلومی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی مجلات       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492186(035)

پست الکترونیکی: mazloomy[at]ssu.ac.ir

دکتر محمدعلی مروتی

دکتر محمدعلی مروتی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی مجلات       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492260(035)

پست الکترونیکی: m.morowati[at]ssu.ac.ir

دکتر گیلدا اسلامی

دکتر گیلدا اسلامی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی مجلات       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

شماره تماس: 31492086(035)

پست الکترونیکی: g.eslami[at]ssu.ac.ir

دکتر محمدحسن لطفی

دکتر محمدحسن لطفی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی مجلات       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد- دکترای اپیدمیولوژی

شماره تماس: 31492250(035)

پست الکترونیکی: mhlotfi56359[at]ssu.ac.ir

دکتر محمدامین بهرامی

دکتر محمدامین بهرامی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی مجلات       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: دانشیار - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس: 31492208(035)

پست الکترونیکی: bahrami_hmrc[at]ssu.ac.ir

دکتر حسن مظفری

دکتر حسن مظفری

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی مجلات       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای تغذیه

شماره تماس: 31492237(035)

پست الکترونیکی: h.mozaffari[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد جواد زارع

دکتر محمدجواد زارع

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی مجلات       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس: 31492197(035)

پست الکترونیکی: mjzare[at]ssu.ac.ir

دکتر رضا جعفری

مهندس رضا جعفری

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی مجلات       

 رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس: 31492203(035)

پست الکترونیکی: jafarinodoushan[at]gmail.com