دکتر امین صالحی ابرقوئی

دکتر امین صالحی ابرقوئی

سمت در شورا: دبیر شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- تغذیه

شماره تماس: 31492229(035)

پست الکترونیکی: abargouei[at]ssu.ac.ir

دکتر سید سعید مظلومی

دکتر سید سعید مظلومی

سمت در شورا: عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی          

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد -دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492186(035)

پست الکترونیکی: mazloomy[at]ssu.ac.ir

دکتر ابوالفضل برخورداری

دکتر ابوالفضل برخورداری

سمت در شورا: عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد -دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس: 31492199(035)

پست الکترونیکی: abolfazl[at]ssu.ac.ir

دکتر اصغر ابراهیمی

دکتر اصغر ابراهیمی

سمت در شورا: عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی 

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492273(035)

پست الکترونیکی: ebrahimi20007[at]ssu.ac.ir

دکتر محمدعلی مروتی

دکتر محمدعلی مروتی

سمت در شورا: عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد- دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492260(035)

پست الکترونیکی: m.morowati[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد رنجبر

دکتر محمد رنجبر

سمت در شورا: عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی  

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- دکترای سیاستگذاری سلامت

شماره تماس: 31492212(035)

پست الکترونیکی: m.ranjbar[at]ssu.ac.ir

دکتر حسین فلاح زاده

دکتر حسین فلاح زاده

سمت در شورا: عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی 

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد- دکترای آمارزیستی

شماره تماس: 31492251(035)

پست الکترونیکی: hofaab[at]ssu.ac.ir

دکتر آزاده نجارزاده

دکتر آزاده نجارزاده

سمت در شورا: عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی

رتبه علمی و رشته تحصیلی: دانشیار- دکترای تغذیه

شماره تماس: 31492239(035)

پست الکترونیکی: azadnajarzadeh[at]ssu.ac.ir

دکتر بهادر حاجی محمدی

دکتر بهادر حاجی محمدی

سمت در شورا: عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی 

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- دکترای تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

شماره تماس: 31492156(035)

پست الکترونیکی: b.hajimohammadi[at]ssu.ac.ir

دکتر فاطمه اکرمی

دکتر فاطمه اکرمی

سمت در شورا: عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی 

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- دکترای بهداشت و کنترل مواد غذایی

شماره تماس: 31492275(035)

پست الکترونیکی:  fatemeh.akrami[at]ssu.ac.ir

دکتر محمدرضا میرجلیلی

دکتر محمدرضا میرجلیلی

سمت در شورا: عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی    

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- متخصص داخلی و فلوشیپ طب مراقبت های ویژه

 

 

سرکار خانم مهتاب طباطبایی

سرکار خانم مهتاب طباطبایی

سمت در شورا: عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی

رشته تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

شماره تماس: 31492241(035)

پست الکترونیکی: mahtab.tabatabaei.fb[at]gmail.com