آزمایشگاه های دانشکده

ردیف

نام آزمایشگاه

1

آزمایشگاه شیمی محیط

2

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط

3

آزمایشگاه آلودگی هوا

4

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

5

آزمایشگاه پرتوها و حفاظت

6

آزمایشگاه پایلوت دانشجویان دکتری

7

آزمایشگاه پایلوت دانشجویان کارشناسی ارشد

8

آزمایشگاه پسماند

9

آزمایشگاه عوامل شیمیایی

10

آزمایشگاه عوامل فیزیکی

11

آزمایشگاه تهویه و شرایط جوی

12

آزمایشگاه ارگونومی

13

آزمایشگاه سم‌شناسی

14

آزمایشگاه ایمنی محیط کار

15

آزمایشگاه آکوستیک

16

آزمایشگاه پایلوت تحقیقات

17

آزمایشگاه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

18

آزمایشگاه تغذیه

19

آزمایشگاه مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (Pre PCR)

20

آزمایشگاه مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (Post PCR)

21

آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی

22

آزمایشگاه بیماری های مشترک انسان و دام