رشته ها و مقاطع تحصیلی از بدو تاسیس تاکنون

 

رديف

رشته

مقطع

سال تاسيس

وضعیت

1

بهداشت عمومي گرايش بهداشت خانواده

كارداني

1364

عدم پذیرش

2

بهداشت عمومي گرايش مبارزه با بيماريها

كارداني

1364

عدم پذیرش

3

بهداشت عمومي

كارشناسي ناپيوسته

1368

عدم پذیرش

4

بهداشت محيط

كارداني

1370

عدم پذیرش

5

بهداشت حرفه‌ای

كارداني

1371

عدم پذیرش

6

مهندسی بهداشت محيط

كارشناسي ناپيوسته

1373

عدم پذیرش

7

مهندسی بهداشت حرفه‌ای

كارشناسي ناپيوسته

1382

عدم پذیرش

8

مديريت خدمات بهداشتي درماني

كارشناسي پيوسته

1382

پذیرش

9

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

كارشناسي ارشد

1383

پذیرش

10

مهندسی بهداشت محیط

كارشناسي ارشد

1385

پذیرش

11

MPH عفونی

دوره عالی

1386

پذیرش

12

مهندسی بهداشت محیط

كارشناسي پيوسته

1387

پذیرش

13

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

1387

پذیرش

14

بهداشت حرفه‌ای

کارشناسی ارشد

1387

پذیرش

15

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتری

1387

پذیرش

16

مهندسی بهداشت حرفه‌ای

كارشناسي پيوسته

1388

پذیرش

17

بهداشت عمومي

كارشناسي پيوسته

1389

پذیرش

18

آمار زیستی

کارشناسی ارشد

1389

پذیرش

19

مديريت خدمات بهداشتي درماني

كارشناسي  ارشد

1390

پذیرش

20

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

1390

پذیرش

21

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

1390

پذیرش

22

ارزیابی فناوری سلامت

کارشناسی ارشد

1391

پذیرش

23

مهندسی بهداشت محیط

دکتری

1391

پذیرش

24

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (4 گرایش)

PhD by research

1391

پذیرش

25

سلامت در بلایا و فوریت‌ها

دکتری

1393

پذیرش

26

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد

1393

پذیرش

27

ارگونومی

کارشناسی ارشد

1393

پذیرش

28

اکولوژی انسانی

کارشناسی ارشد

1393

پذیرش

29

مدیریت پسماند

کارشناسی ارشد

1394

پذیرش

30

تغذیه

دکتری

1394

پذیرش

31

علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

کارشناسی ارشد

1397

اقدام به پذیرش

32

 

 HSE ( مدیریت سلامت، ایمنی ومحیط زیست)

کارشناسی ارشد

1397

اقدام به پذیرش

33

 

مهندسی بهداشت محیط بهداشت پرتوها

کارشناسی ارشد

1397

اقدام به پذیرش