گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر سید سعید مظلومی

نام و نام خانوادگی: دکتر سید سعید مظلومی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:  mazloomy[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492186(035)

گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر مهدی مختاری

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی مختاری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mokhtari[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492270(035)

گروه آمار و اپیدمیولوژی

دکتر حسین فلاح زاده

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین فلاح زاده

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:hofaab[at]yahoo.com

شماره تماس: 31492251(035)

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر محمد جواد زارع

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد جواد زارع

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mjzar[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492197(035)

گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

نام و نام خانوادگی: دکترراضیه السادات منتظر الفرج

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:montazer[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492208(035)

گروه تغذیه

دکتر حسن مظفری خسروی

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن مظفری خسروی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: h.mozaffari[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492237(035)

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

دکتر بهادر حاجی محمدی

نام و نام خانوادگی: دکتر بهادر حاجی محمدی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:b.hajimohammadi[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492156(035)

گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

دکتر عبااسعلی دهقانی

نام و نام خانوادگی: دکتر عباسعلی دهقانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: aadtafti[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492182(035)

گروه سلامت سالمندی

دکتر محمدعلی مروتی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد علی مروتی شریف آباد

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: m.morowati[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492260(035)

گروه ارزیابی فناوری سلامت

دکتر حمیدرضا دهقان

نام و نام خانوادگی: دکتر حمیدرضا دهقان

رتبه علمی: مربی

پست الکترونیک:dehghan[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492148(035)

گروه ارگونومی

مهندس غلامحسین حلوانی

نام و نام خانوادگی: مهندس غلامحسین حلوانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: halvani[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492196(035)

گروه اکولوژی انسانی

دکتر محمد تقی قانعیان

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدتقی قانعیان

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mtghaneian[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492153(035)

گروه مدیریت پسماند

دکتر اصغر ابراهیمی

نام و نام خانوادگی: دکتر اصغر ابراهیمی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:ebrahimi20007[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492272(035)