ریاست دانشکده

دکتر محمد حسن احرام پوش

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدحسن احرام پوش

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت محیط

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:   ehrampoush[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492101-02(035)


معاونت پژوهشی دانشکده

دکتر سید سعید مظلومی

نام و نام خانوادگی: دکتر سید سعید مظلومی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:  mazloomy[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492184(035)

معاونت آموزشی دانشکده

دکتر بهادر حاجی محمدی

نام و نام خانوادگی: دکتر بهادر حاجی محمدی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:hajimohammadi.b[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492156(035)

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده

دکتر روح اله عسکری

نام و نام خانوادگی: دکتر روح اله عسکری

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: r.asqari[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492211(035)

معاونت اجرایی دانشکده

دکتر محسن پاکدامن

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن پاکدامن

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mpakdaman[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492194(035)

دبیر شورای راهبردی سایت

دکتر میلاد شفیعی

نام و نام خانوادگی: دکتر میلاد شفیعی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:  milad.shafii[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492222(035)

سرپرست واحد مجلات و دبیر شورای راهبردی مجلات

نام و نام خانوادگی: دکتر میلاد شفیعی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:  milad.shafii[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492222(035)

دبیر شورای راهبردی مراکز تحقیقاتی

دکتر امین صالحی ابرقوئی

نام و نام خانوادگی: دکتر امین صالحی ابرقوئی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تغذیه

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:  abargouei[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492229(035)

سرپرست آموزش دانشکده

مهندس مرتضی حاتم پور

نام و نام خانوادگی: مهندس مرتضی حاتم پور

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: morteza.hatampoor[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492157(035)

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

فرحناز خبیری

نام و نام خانوادگی: فرحناز خبیری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

پست الکترونیک:farahnaz_khabiri[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492112(035)

سرپرست امور آزمایشگاه های دانشکده

مهندس حمید جعفری

نام و نام خانوادگی: مهندس حمید جعفری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: hamidjafari4950[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492042(035)

سرپرست امور ارتقاء و ارزشیابی اعضای هیات علمی

طاهره سلطانی

نام و نام خانوادگی: طاهره سلطانی

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

پست الکترونیک:soltanitahere[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492215(035)

مسئول امور مالی

علی علیمرادی

نام و نام خانوادگی: علی علیمرادی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 31492038(035)

مسئول کارگزینی

میترا ربیع یگانه

نام و نام خانوادگی: میترا ربیع یگانه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی جغرافیا

شماره تماس: 31492034(035)

مسئول واحد فناوری اطلاعات و ارتباات

مهندس مهدی میرفخرائی

نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی میرفخرائی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری

پست الکترونیک: mirfakhraei[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492053(035)

کارشناس مسئول امور پژوهشی

فرخ لقا ثروت

نام و نام خانوادگی: فرخ لقا ثروت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 

پست الکترونیک:researchfh[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492170(035)

کارشناس مسئول امور دانشجویی

بتول قانع عزآبادی

نام و نام خانوادگی: بتول قانع عزآبادی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس: 31492166(035)

مسئول خدمات

علی امیری مقدم

نام و نام خانوادگی: علی امیری مقدم

 

شماره تماس: 31492010(035)

 

 

مسئول روابط عمومی

ایماان معینی نسب

نام و نام خانوادگی: ایمان معینی نسب

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس: 31492116(035)

مسئول حراست دانشکده

مهندس حمید جعفری

نام و نام خانوادگی: مهندس حمید جعفری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: hamidjafari4950[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492142(035)