مجله علمی، پژوهشی طلوع بهداشت

مدیر مسئول : دکتر سید سعید مظلومی 

سردبیر: دکتر سید سعید مظلومی

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: فارسی

آدرس وب سایت: tbj.ssu.ac.ir

Elderly Health Journal

مدیر مسئول : دکتر محمدعلی مروتی 

سردبیر: دکتر محمدعلی مروتی

نوع مجله: الکترونیکی 

زبان: لاتین

آدرس وب سایت: ehj.ssu.ac.ir

Journal of Food Quality and Hazards Control

مدیر مسئول : دکتر بهادر حاجی محمدی

سردبیر: دکتر گیلدا اسلامی

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: لاتین

آدرس وب سایت: jfqhc.ssu.ac.ir

Journal of Community Health Research

مدیر مسئول : دکتر محمدحسن لطفی

سردبیر: دکتر محمدحسن لطفی

نوع مجله: الکترونیکی 

زبان: لاتین

آدرس وب سایت: jhr.ssu.ac.ir

Journal of Environmental Health and Sustainable Development

مدیر مسئول : دکتر اصغر ابراهیمی

سردبیر: دکتر محمدحسن احرام پوش

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: لاتین

آدرس وب سایت: jehsdj.ssu.ac.ir

مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

مدیر مسئول : دکتر محمدامین بهرامی

سردبیر: دکتر محمدامین بهرامی

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: فارسی

آدرس وب سایت: mshsj.ssu.ac.ir

Journal of Nutrition and Food Security

مدیر مسئول : دکتر حسن مظفری

سردبیر: دکتر حسن مظفری

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: لاتین

آدرس وب سایت: jnfs.ssu.ac.ir

Evidence Based Health Policy, Management & Economics

مدیر مسئول : دکتر محمد رنجبر 

سردبیر: دکتر محمد رنجبر

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: لاتین

آدرس وب سایت: jebhpme.ssu.ac.ir

Social Behavior Research & Health

مدیر مسئول : دکتر سید سعید مظلومی 

سردبیر: دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: لاتین

آدرس وب سایت: sbrh.ssu.ac.ir

Archives of Occupational Health

مدیر مسئول : دکتر محمدجواد زارع

سردبیر: دکتر محمدجواد زارع 

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: لاتین

آدرس وب سایت: aoh.ssu.ac.ir

International Journal of Disaster and Emergency Research

مدیر مسئول : دکتر مسعود میرزائی

سردبیر: دکتر امین صالحی ابرقوئی

نوع مجله: الکترونیکی 

زبان: لاتین

آدرس وب سایت:Opens external link in new window jder.ssu.ac.ir

مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مدیر مسئول : دکتر ابوالفضل برخورداری

سردبیر: دکتر رضا جعفری ندوشن  

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: فارسی

آدرس وب سایت: ohhp.ssu.ac.ir

critical comment in biomedicine

مدیر مسئول: دکتر محمدجواد زارع

سردبیر: دکتر امین صالحی ابرقوئی

نوع مجله: الکترونیکی

زبان: لاتین

آدرس وب سایت: "درحال ساخت"