اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام گروه آموزشی

1

 دکتر علی اصغر ابراهیمی

گروه مهندسی بهداشت محیط

2

  دکتر محمدحسن احرام پوش

گروه مهندسی بهداشت محیط

3

دکتر محمد افخمی عقدا

گروه تکنولوژی آموزشی

4

 دکتر فاطمه اکرمی مهاجری

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

5

 دکتر ابوالفضل برخورداری

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

6

 دکتر محمدامین بهرامی

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

7

دکتر محسن پاکدامن

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

8

دکتر فهیمه تیموری

گروه مهندسی بهداشت محیط

9

دکتر سارا جام برسنگ

گروه آمار و اپیدمیولوژی

10

دکتر حسن جعفری

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

11

دکتر رضا جعفری ندوشن

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

12

 دکتر بهادر حاجی محمدی

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

13

 دکتر مهدیه حسین زاده

 گروه تغذیه

14

 مهندس غلامحسین حلوانی

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

15

 دکتر الهام خلیلی

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

16

 دکتر آرش دالوند

گروه مهندسی بهداشت محیط

17

 دکتر علی دهقانی

گروه آمار و اپیدمیولوژی

18

 عارفه دهقانی تفتی 

گروه آمار و اپیدمیولوژی

19

 دکتر عباسعلی دهقانی تفتی 

 گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

20

دکتر محمد رنجبر

گروه سیاست گذاری سلامت

21

 دکتر زهره رهایی

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

22

 دکتر محمدجواد زارع سخویدی

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

23

دکتر ابراهیم سلمانی ندوشن

گروه سلامت در حوادث، بلایا و پدافند غیرعامل

24

دکتر محمدحسین سلمانی ندوشن

گروه مهندسی بهداشت محیط

25

دکتر محمد شریف یزدی

گروه مبارزه با بیماری ها

26

 دکتر میلاد شفیعی

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

27

 دکتر حسینعلی صادقیان

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

28

دکتر جلال صادقی زاده

 گروه تغذیه

29

دکتر امین صالحی ابرقوئی

 گروه تغذیه

30

دکتر معصومه عباسی

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

31

 دکتر روح اله عسکری

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

32

 دکتر محسن عسکرشاهی

گروه آمار و اپیدمیولوژی

33

 دکتر حسین فلاح زاده

گروه آمار و اپیدمیولوژی

34

 فاطمه فلاحتی مروست

گروه ارزیابی فناوری سلامت

35

 دکتر محمدتقی قانعیان

گروه مهندسی بهداشت محیط

36

 دکتر فاطمه کشمیری

گروه آموزش پزشکی و تکنولوژی آموزشی 

37

  دکتر محمدحسن لطفی

گروه آمار و اپیدمیولوژی

38

 دکتر مهدی مختاری

گروه مهندسی بهداشت محیط

39

 دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

40

 دکتر حسن مظفری خسروی

 گروه تغذیه

41

 دکتر سید سعید مظلومی

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

42

 دکتر راضیه منتظرالفرج

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

43

 دکتر مسعود میرزایی

گروه آمار و اپیدمیولوژی

44

 دکتر آزاده نجارزاده

 گروه تغذیه

45

 دکتر سیده مهدیه نماینده

گروه آمار و اپیدمیولوژی

46

دکتر جلال نیکوکاران

گروه ارزیابی فناوری سلامت