اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام گروه آموزشی

1

  دکتر محمدحسن احرام پوش

گروه مهندسی بهداشت محیط

2

 دکتر حسین فلاح زاده

گروه آمار و اپیدمیولوژی

3

  دکتر محمدحسن لطفی

گروه آمار و اپیدمیولوژی

4

 دکتر سید سعید مظلومی

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

5

 دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

6

 دکتر حسن مظفری خسروی

 گروه تغذیه

7

 دکتر ابوالفضل برخورداری

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

8

 دکتر محمدتقی قانعیان

گروه مهندسی بهداشت محیط

9

 دکتر مسعود میرزایی

گروه آمار و اپیدمیولوژی

10

 دکتر محمدامین بهرامی

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

11

 دکتر آزاده نجارزاده

 گروه تغذیه

12

 دکتر مهدی مختاری

گروه مهندسی بهداشت محیط

13

 دکتر اصغر ابراهیمی

گروه مهندسی بهداشت محیط

14

 دکتر آرش دالوند

گروه مهندسی بهداشت محیط

15

 دکتر محمدجواد زارع سخویدی

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

16

 مهندس غلامحسین حلوانی

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

17

 دکتر فاطمه اکرمی مهاجری

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

18

 دکتر بهادر حاجی محمدی

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

19

 دکتر الهام خلیلی

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

20

 دکتر امین صالحی ابرقوئی

 گروه تغذیه

21

 دکتر مهدیه حسین زاده

 گروه تغذیه

22

 دکتر عباسعلی دهقانی تفتی

 گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

23

 دکتر حسینعلی صادقیان

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

24

 دکتر زهره رهایی

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

25

دکتر معصومه عباسی

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

26

 دکتر محسن عسکرشاهی

گروه آمار و اپیدمیولوژی

27

 دکتر علی دهقانی

گروه آمار و اپیدمیولوژی

28

 دکتر سیده مهدیه نماینده

گروه آمار و اپیدمیولوژی

29

 دکتر روح اله عسکری

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

30

 دکتر محمد رنجبر

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

31

 دکتر راضیه منتظرالفرج

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

32

 دکتر میلاد شفیعی

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

33

دکتر محسن پاکدامن

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

34

دکتر جلال نیکوکاران

گروه ارزیابی فناوری سلامت

35

دکتر محمد شریف یزدی

گروه مبارزه با بیماری ها

36

 عارفه دهقانی تفتی

گروه آمار و اپیدمیولوژی

37

 فاطمه فلاحتی مروست

گروه ارزیابی فناوری سلامت

38

 دکتر فاطمه کشمیری

گروه آموزش پزشکی و تکنولوژی آموزشی