مرکز آناتومی دانشکده پیراپزشکی

حضرت امام رضا (ع) می‌فرماید:

هرکس علم آناتومی را نداند در خداشناسی ناتوان است.

مرکز آناتومی دانشکده‌ی پیراپزشکی در تربیت نیروهای متخصص مقطع کارشناسی (رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، اتاق‌عمل و فوریت‌های پزشکی) فعالیت دارد.

در این مرکز به دانش‌آموختگان مباحث تئوری و عملی آناتومی آموزش داده می‌شود.

نام و نام‌خانوادگی: سعیده حمیدیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آناتومی

پست الکترونیک:      s.hamidian@ssu.ac.ir  

تلفن تماس: 31682134-035

ساعات حضور: شنبه تا چهارشنبه 15-7

نحوه ارائه خدمات: حضوری

محل خدمت: مجتمع آموزشی و پژوهشی حضرت امام رضا (ع)، دانشکده‌ی پیراپزشکی، طبقه اول، اتاق شماره 4، سالن آناتومی 
 

 

صدوقی یزد هفتگی واحد آناتومی دانشکده پیراپزشکی