نام و نام خانوادگی :  آقای مهدی میرعلی

سمت :    کارشناس امور فرهنگی

پست الکترونیک : mmirali65@gmail.com

تلفن تماس:  38203410  داخلی 245