نام و نام خانوادگی :  دکتر بهروز حیدری

سمت :    مدیر گروه

پست الکترونیک :b.heydari@ssu.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید