نام و نام خانوادگی :  دکتر بهروز حیدری

سمت :    مدیر گروه

پست الکترونیک :b.heydari@ssu.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکترسید مجتبی سهروردی 

سمت :    عضو هیات علمی

پست الکترونیک :

smsohrevardi@ssu.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید