نام و نام خانوادگی :  آقای محمد امین خطیبی

سمت :    مسئول فناوری اطلاعات دانشکده داروسازی

پست الکترونیک :khatibi67@gmail.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید