برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک مورخ95/08/26

مجموعه دوره های ارتقاء توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ارزشیابی در تاریخ 95/07/27 – ویژه اعضای محترم هیات علمی

برگزاری کارگاه آموزشی داوری طرح و مقاله در تاریخ 95/08/05 – ویژه اعضای محترم هیات علمی

برگزاری دوره های تخصصی مهارتهای آکادمیک و دوره های مکالمه – ویژه دانشجویان استعداد درخشان

کارگاه یکروزه مدیریت هیجان ویژه اعضاء هیئت علمی در تاریخ 95/02/28 برگزار می گردد.

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه سال 94