دکتر محمد حسن احرام پوش

دکتر محمد حسن احرام پوش

سمت در شورا: رییس شورای سیاستگذاری فرهنگی  

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492101(035)

پست الکترونیکی: ehrampoush[at]ssu.ac.ir

دکتر روح اله عسکری

دکتر روح اله عسکری

سمت در شورا: دبیر شورای سیاستگذاری فرهنگی    

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس: 31492211(035)

پست الکترونیکی: r.askari[at]ssu.ac.ir

دکتر سید سعید مظلومی

دکتر سید سعید مظلومی

سمت در شورا: عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی     

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد -دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492186(035)

پست الکترونیکی: mazloomy[at]ssu.ac.ir

دکتر بهادر حاجی محمدی

دکتر بهادر حاجی محمدی

سمت در شورا: عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی   

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی

شماره تماس: 31492156(035)

پست الکترونیکی: b.hajimohammadi[at]ssu.ac.ir

دکتر علی دهقانی

دکتر علی دهقانی

سمت در شورا: عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی           

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای اپیدمیولوژی

شماره تماس: 31492243(035)

پست الکترونیکی: adehghani42[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر محمد تی قانعیان

سمت در شورا: عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی             

رتبه علمی و رشته تحصیلی: دانشیار - دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492153(035)

پست الکترونیکی: mtghaneian[at]ssu.ac.ir

دکتر مهدی مختاری

دکتر مهدی مختاری

سمت در شورا: عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی   

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- بهداشت محیط

شماره تماس: 31492270(035)

پست الکترونیکی: mokhtari[at]ssu.ac.ir

دکتر آزاده نجارزاده

دکتر آزاده نجارزاده

سمت در شورا: عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی    

رتبه علمی و رشته تحصیلی: دانشیار - دکترای تغذیه

شماره تماس: 31492239(035)

پست الکترونیکی: azadnajarzadeh[at]ssu.ac.ir

مهندس حمید جعفری

مهندس حمید جعفری

سمت در شورا: عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی    

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی- بهداشت محیط

شماره تماس: 31492042(035)

پست الکترونیکی: hamidjafari4950[at]ssu.ac.ir

سرکار خانم فرحناز خبیری

سرکار خانم فرحناز خبیری

سمت در شورا: عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی     

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد - آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس: 31492112(035)

پست الکترونیکی: farahnaz_khabiri[at]ssu.ac.ir

جناب آقای معینی نسب

جناب آقای معینی نسب

نام و نام خانوادگی: ایمان معینی نسب

رتبه علمی و رشته تحصیلی : کارشناسی- بهداشت عمومی

شماره تماس: 31492116(035)

سرکار خانم فرخ لقا ثروت

سرکار خانم فرخ لقا ثروت

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت          

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492170(035)

پست الکترونیکی: researchfh[at]ssu.ac.ir