این جلسه با ارائه مهندس رضاعلی فلاح زاه  دانشجوی دکترای بهداشت محیط و با هماهنگی گروه مهندسی بهداشت محیط مورخ 1396/02/24در محل پایلوت تحقیقاتی دانشکده برگزار گردید. طی این جلسه که با استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان این رشته مواجه شد، ضمن ارائه پاورپوینت با عنوان "desalination and water purification by distillation, vacuum distillation and membrane distillation" دانشجویان و اساتید موضوع را به چالش کشیدند و پیرامون موضوع به بحث و گفتگو پرداختند.