کارگاه آموزشی "سنجش از راه دور" ویژه دانشجویان Ph.D مهندسی بهداشت محیط در تاریخ 25/2/96 توسط مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست در محل دانشکده بهداشت برگزار گردید. دراین کارگاه که جناب آقای دکتر المدرسی به عنوان مدرس حضور داشتند، جمع کثیری از دانشجویان دکتری شرکت نمودند..