در این کارگاه که با تلاش مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست در تاریخ 25/02/96 در محل دانشکده بهداشت برگزار گردید، جمع کثیری از دانشجویان مقاطع مختلف بهداشت محیط و مدیریت پسماند حضور داشتند. در ابتدای جلسه دکتر مختاری مباحثی از اصول و اهمیت گندزدایی در بیمارستان ارائه نموده و در ادامه مهندس منتظری "کارشناس بهداشت محیط بیمارستان شهدای محراب" و مهندس کوپال "کارشناس بهداشت محیط بیمارستان شهدای کارگر" مطالب تکمیلی در این باره ارائه نمودند. در نهایت  دانشجویان ضمن ابراز رضایت از برگزاری کارگاه به پرسش و پاسخ پیرامون موضوع پرداختند.