کارگاه آموزشی تفسیر RTIR, XRD, SEM ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی بهداشت محیط در تاریخ های  17/2/96 و 24/2/96 با تلاش مهندس لیدا رفعتی دبیر انجمن علمی نانو  در محل دانشکده بهداشت برگزار گردید. دراین کارگاه که جناب آقای دکتر سلمانی به عنوان مدرس حضور داشتند، جمع کثیری از دانشجویان شرکت نمودند.