تاريخچه:

قربانيان بلايا و سوانح و حوادث غير مترقبه اي كه تعداد آنها بيشمار و قدمت آنها به اندازه ي قدمت و تاريخ بشر است. پس از ظهور علم مديريت و توانمند شدن بشر به ابزارهاي موثر آن، مديريت بلايا نيز از دو سه دهه اخير به عنوان يك شاخه از اين علم در جهان قد علم كرده است و با طرح رويكرد علمي مقابله با بلايا باعث ايجاد اطمينان خاطر بيشتري در جوامع بشري در اين زمينه شده است. كارگاهها و سمينارها و همايش هاي علمي با موضوعات مرتبط با مديريت بحران و دوره هاي فوق ليسانس و دكتري مديريت بحران در همين چند دهه اخير به شكل دوره هاي جديد و متنوع آموزشي مطرح و به عنوان يكي از شاخه هاي نوپاي علم مديريت به تربيت مديران و كارشناسان آگاه و متخصص و ورزيده در زمينه هاي مختلف و متنوع مديريت سلامت در بلايا و فوريت ها پرداخته است.

رخداد پياپي بلاهاي طبيعي در سرزمين ما ايران و ورود موج عظيم پناهندگان كشورهاي مجاور و بروز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، اگر چه صدمات جاني و خسارت هاي مالي فراواني را به ما تحميل كرده است. اما باعث كسب تجربه و شكل گيري ساز و كارهاي مديريت و كاهش خطر بلايا در نظام اجرايي از يكسو و روشن تر شدن ضرورت رويكرد علمي به مسائل و مشكلات رمرتبط با بلايا، به جاي آزمون و خطاهاي مكرر از سويي ديگر گرديد.

برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت در كشور كه با موضوعات متنوعي در زمينه بلاياي طبيعي و انسان ساز و شيوه هاي مختلف مديريت و كاهش خطر بلايا براي گروه هاي هدف متفاوت، توسط سازمان هاي مختلف ( داخلي و بين المللي) برنامه ريزي و برگزار شد. نمايانگر اين نياز درك شده از سوي مراجع مختلف دست اندركار مي باشد.

- نام و تعريف رشته و مقطع مربوطه:

دكتري تخصصي (Ph.D) رشته سلامت در بلايا و فوريت ها  Health Emergencies Disaster

اين رشته، برنامه آموزشي بين رشته اي از علوم سلامت كه به تبيين مراحل چهارگانه كاهش آسيب، رشته سلامت در بلايا و فوريت ها

آمادگي، پاسخ و بازيابي در بلايا و فوريت ها ( اعم از طبيعي، انسان ساخت و بيولوژيك)، با هدف حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي، و مديريت آن در سطوح مختلف مي پردازد.

 

- شرايط و نحوه پذيرش در رشته:

  قبولي در آزمون ورودي مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

  كليه دارندگان مدارك دكتري عمومي پزشكي، دكتري عمومي داروسازي، دكتري عمومي دندانپزشكي دكتراي علوم آزمايشگاهي و كارشناسي ارشد كليه رشته هاي علوم پزشكي مجاز به شركت در آزمون مربوطه مي باشند.

 

- مواد امتحاني و ضرايب آن به شرح زير مي باشد:

  اصول و مباني بلايا و فوريت ها 2

 آمار زيستي و اپيدميولوژي بلايا و فوريت ها 2

  بهداشت و درمان در بلايا و فوريت ها 3

 نظام سلامت ايران و جهان 1

 تئوري هاي مديريت و اصول مديريت خدمات بهداشتي و درماني 2

 

- رشته هاي مشابه در خارج از كشور:

دوره هاي آموزشي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در زمينه بلايا و فوريت ها از سال هاي گذشته در تعدادي از دانشگاه هاي معتبر دنيا با عناويني بسيار متنوع ارائه مي گردد. نام تعدادي از دانشگاه هاي ارائه دهنده اين دوره ها به شرح زير است:

  1. University of George Washington, USA

  2. Johns  Hopkins University. School of Public Health, USA

  3. Lund University, Sweden

  4. University of Wisconsin - Madison, USA

  5. UNC School of Public Health, USA

  6. University of Copenhagen

  7. University of Brussels, Belgium