رسالت: (Mission)

رسالت اين رشته، ظرفيت سازي نيروي انساني حال و آينده بخش سلامت كشور به منظور آموزش، پژوهش و مديريت علمي و صحيح سلامت در بلايا و فوريت ها و كاهش خطرات و آسيب هاي بالقوه و احتمالي ناشي از آن است. بطور اختصاصي اين دوره در صدد است تا:

دانش آموختگاني را تربيت كند كه از دانش و توانايي كافي براي آموزش و پژوهش در زمينه مديريت و كاهش خطر بلايا برخوردار باشند و با توليد شواهد علمي به مديران سلامت در حل مشكلات، تصميم گيري سياست گذاري ياري رسانند.

دانش آموختگاني را تربيت كند كه قادر به برنامه ريزي، سياستگذاري، حل مشكلات و رهبري در مديريت و كاهش خطر بلايا باشند.

مدرسين مورد نياز دانشگاه ها در زمينه مديريت بلايا را براي هدايت آموزشي و پژوهشي دانشجويان تربيت كند.

ارزش افزوده فارغ التحصيلان اين دوره ميتواند بسيار قابل توجه باشد، بطوريكه با ارتقاء دانش، مهارت و شواهد علمي آمادگي و مديريت خطر در نظام سلامت نه تنها بار مرگ و صدمات ناشي از بلايا و فوريت ها در جامعه و كاركنان و نيروي انساني سلامت كاسته خواهد شد بلكه از نظر اقتصادي نيز نظام سلامت با دارا بودن ظرفيت فني مديريت اقدامات سازه اي و غيرسازه اي از آسيب در حين بلايا مصون خواهد ماند.

چشم انداز:(Vision)

دوره دكتري تخصصي (Ph.D) رشته سلامت در بلايا و فوريت ها طي 10 سال آينده معتبرترين نظام آموزشي منطقه در اين زمينه تخصصي خواهد بود. دانش آموختگان اين دوره نه تنها ظرفيت نيروي انساني متخصص را در استانهاي كشور ارتقاء خواهد داد، بلكه ارائه خدمات در بلايا را نيز با تربيت مديران كارآمد و تدوين شواهد علمي معتبر و كمك به مديريت دانش، ارتقاء خواهند بخشيد.

دانش آموختگان دكتري تخصصي مديريت سلامت در بلايا و فوريت ها تفكر و رويكرد علمي و كاربردي را در جامعه و بخش هاي مختلف سيستم دست اندركار سلامت جامعه در بلايا و فوريت ها نهادينه خواهند نمود، به تحليل وضعيت سلامت جامعه و تعيين كننده هاي موثر آن در بلايا و فوريت ها مي پردازند و به مسئولان در تحليل وضعيت، استخراج مشكلات و تصميم گيري مبتني بر شواهد با توجه به هزينه اثربخشي، كمك ميكنند. در اين راستا با بررسي علل و زمينه هاي موثر بر ايجاد معضلات سلامتي مربوط به بلايا و فوريت ها، به عنوان مشاوره و راهنماي سياستگذاران و برنامه ريزان در سطوح ملي و منطقه اي، ايشان را به سمت طراحي برنامه هاي عملياتي و استراتژيك و اتخاذ سياستهاي سلامتي در مراحل پيشگيري و كاهش آسيب، آمادگي، و بازسازي هدايت خواهند نمود.

ارزش ها:(Values) 

با توجه به تاکید فراوان و ارزش بسیاری که تعالیم ارزشمند مذهبی و دینی ما برای حفظ و نجات جان یک انسان (به منزله حفظ و نجات جان همه ی انسان ها) قایل است و همچنین تاثیر به سزایی که مدیریت مطلوب و صحیح شرایط بحرانی، برحفظ و صیانت از ارزش های والای انسانی می گذارد؛ آموزش اين رشته و شاخه از علم را مي توان قدمي ارزشمند به سوي نهادينه كردن اخلاق انساني و ارزش هاي اسلامي و مذهب مقدس اسلام دانست. در اين برنامه با بهره گيري از فناوري هاي مدرن تاكيد بر بكارگيري اصول اخلاقي در كليه مراحل مديريت علمي و اقتصادي و اجتماعي بلايا و كاهش خطر آن مي باشد.

اهداف كلي: (aims)

هدف اصلي برنامه تربيت نيروي انساني در سطح دكتري تخصصي (Ph.D) به منظور ارائه خدمات مرتبط با نظام سلامت در بلايا و فوريت ها در زمينه هاي زير مي باشد:

ظرفيت سازي نيروي انساني حال و آينده بخش سلامت كشور براي آموزش، پژوهش، سياستگذاري و مديريت خطر بلايا و فوريتها

برآورده نمودن نيازهاي علمي بخش سلامت كشور براي مديريت و كاهش خطر تهديدهاي طبيعي، انسان ساخت و بيولوژيك (فوریت های سلامت)

كمك به مداخلات براي كاهش آسيب پذيري و خطر پيامدهاي سوء سلامتي در بلاياي طبيعي و انسان ساخت و فوريت ها

افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در توليد علم و مديريت دانش آمادگي و كاهش خطر بلايا و فوريت ها در سطح منطقه و جهان

توسعه همكاري علمي با مراكز آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور و همچنين ساير كشورها و سازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران