نام و نام خانوادگی : دکترمحمود وکیلی

سمت :  معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

پست الکترونیک :vakilim52@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکترمحمدباقر اولیاء

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک :bagherowlia@gmail.com

نام و نام خانوادگی : دکترامیرهوشنگ مهرپرور

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک :ah.mehrparvar@gmail.com

نام و نام خانوادگی : دکتر مسعود میرزایی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: mmirzaei@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکترمهران کریمی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: mehrankarimi@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکترشکوه تقی پور

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: skokouh_zahir@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکتر محمود نوری شادکام

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mahmood_7072005@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکتر جمشید آیت اللهی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:jamshidayatollahi@yahool.com

نام و نام خانوادگی : دکترنادر نوری ماجلان

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:dr_nori_majelan@yahool.com

نام و نام خانوادگی : دکتر مسعود رحیمیان

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mrahimian2@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکترمحمدرضا بشارتی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mrbesharati@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکتر جواد زواررضا

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: jzavar@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدحسین مصدق

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mopbgmm3@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکتر لیلا سخاوت

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: sekhavat@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکتر مطهره گلستان

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: mgolestan@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکتر منصور اسماعیلی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: ned1382@gmail.com

نام و نام خانوادگی : دکترعباسعلی جعفری

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: r@gmail.com

نام و نام خانوادگی : دکتر شکوفه بهداد

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: behdad90@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکتر علی ملت اردکانی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: ali_mellat@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکتر افسرالسادات طباطبائی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: afsar_taba@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : فیروزه شفیعی

سمت :  کارشناس پژوهشی

پست الکترونیک :ssu.med.research@gmail.com

ساعات حضور :  شنبه تا چهارشنبه 15 - 7

نام و نام خانوادگی : بی بی سادات فلاح الحسینی

سمت :  کارشناس پژوهشی

پست الکترونیک :bibisadat@gmail.com

ساعات حضور :  شنبه تا چهارشنبه 15 - 7