روه ارتوپد                               گروه انگل شناسی

گروه اطفال                                گروه بیولوژی و علوم تشریحی

گروه بیهوشی                             گروه بیوشیمی

گروه پوست                               گروه پاتولوژی
 
گروه جراحی                              گروه پاتوبیولوژی 

گروه چشم                                 گروه ژنتیک

گروه داخلی                                گروه فیزیک پزشکی

گروه رادیولوژی                           گروه فیزیولوژی 

گروه روانپزشکی                         گروه میکروب شناسی

گروه زنان

گروه طب کار 

گروه عفونی

گروه قلب 

گروه گوش و حلق وبینی

گروه اورولوژی