آدرس : بلوار پروفسور حسابی ، بلوار شهدای گمنام ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید صدوقی یزد


تلفن : 12-38203410 -0351 ، داخلی 253


دورنگار : 38203414


کدپستی : 8915173143 

 

پست الکترونیک : ssu.med.research@gmail.com