آدرس :
یزد - میدان عالم  بلوار شهدای گمنام - 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-
دانشکده بهداشت
گروه تغذیه

  

تلفن تماس:

31492241(035)

نمابر:

38209119(035)