معرفی

امروزه در هر اداره يا سازماني يكي از مشكلات بزرگ براي كاركنان و مراجعين روش نامه نگاري گردش و پيگيري آن است كه  روشهاي سنتي، با توجه به توسعه سازمانها جوابگوي نيازها نيستبا رشد و توسعه فناوري كامپيوتر و پيدايش صنعت بزرگ فناوري اطلاعات براي مشكل فوق چاره اي انديشيده شد. اتوماسيون اداري هديه صنعت فناوري اطلاعات به بروكراسي اداري است ، ايده اي نو كه عمر آن در ايران به بيش از يك دهه نمي رسد. اتوماسيون اداري محدود به يك نرم افزار كامپيوتري براي ثبت نامه ها و چرخش آنها در يك سازمان نمي باشد بلكه يك نوع تفكر مبتني بر فناوري جديد است كه مديران و كارشناسان را در اتخاذ تصميمات بهتر، قاطع‌تر و درست‌تر ياري مي‌كند.

atefi

نام ونام خانوادگی: عاطف عاطفی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

مسئولیت: مسئول اتوماسیون اداری

پست الکترونیک: atefi@ssu.ac.ir

تلفن محل کار: 31462053-035

خانم رضایی

نام ونام خانوادگی: ناهید رضائی اردانی

تحصیلات: کارشناس کامپیوتر

مسئولیت: کارشناس اتوماسیون اداری

پست الکترونیک:  Nrezaei@ssu.ac.ir

تلفن محل کار: 31462053-035