کمیته اخلاق در پژوهش

كميته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم تولیدمثل در سال 1385 تاسيس شده است.

دبيرخانه کارشناس مستقلي جهت انجام فعاليتها دارد که وظایف ذیل را انجام می دهد:

1.      مسئول هماهنگی برگزاری جلسات

2.      مسئول نوشتن و ثبت دستور جلسات و صورتجلسات

3.      مسئول پيگيري و تكميل مدارك مربوط به طرحهاي ارسالي

4.      مسئول پيگيري مصوبات

5.      مسئول صدور تاییدیه های اخلاق و ارسال به مجریان پروژه های تحقیقاتی

تعداد اعضاي فعال کميتهي اخلاق كه داراي حكم رسمي هستند 12 نفر است.

با حضور نصف به اضافه یک نفر از اعضا جلسه رسميت پيدا ميکند و در صورت عدم رسيدن تعداد اعضا به حد نصاب تعيينشده، جلسه کميتهي اخلاق لغو خواهد شد.

 

شرايط انتخاب و انتصاب اعضاي کميته به این صورت است که: اعضای کمیته توسط دبیر کمیته اخلاق پژوهشکده علوم تولیدمثل به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پیشنهاد می شود پس از تایید اسامی توسط معاونت، ابلاغ اعضای کمیته صادر می شود.

ادامه مطلب