در این قسمت آخرین راهنماهای آموزشی سامانه اتوماسیون اداری جهت بهره برداری کارکنان محترم دانشگاه قرارگرفته است.

توجه داشته باشید که برخی از این فایل ها بصورت آزمایشی تدوین گردیده است.خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه اشکال در محتوی آنها با مدیریت آمار و فناوری اطلاعات تماس حاصل نمایید.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Initiates file downloadراهنمای شماره 1 : مقدمات اتوماسیون اداری

Initiates file downloadراهنمای شماره 2 : روش ایجاد نامه داخلی

Initiates file downloadراهنمای شماره 3 : ایجاد نامه صادره

Initiates file downloadراهنمای شماره 4 : مدیریت کارتابل

Initiates file downloadراهنمای شماره 5 : ایجاد نامه وارده (ویژه دبیرخانه)

Initiates file downloadراهنمای شماره 6 : پیگیری و جستجوی نامه

Initiates file downloadراهنمای شماره 1-6: اصلاحات جستجوی نامه

Initiates file downloadراهنمای شماره 7: تفویض اختیار

Initiates file downloadراهنمای شماره 8 : فراخوانی نامه قبل از مشاهده گیرنده

Initiates file downloadراهنمای شماره 9 : عملیات اتوماتیک

Initiates file downloadراهنمای شماره 10: پرونده شخصی

Initiates file downloadراهنمای شماره 11 :راهنمای تفکیک مراسلات(ویژه دبیرخانه)