جهت ارتباط با ما با شماره های زیر تماس حاصل نمایید


تلفن تماس
:

2053  <--- 7240171 - 0353 :  داخلی

 

31462053 - 035 :  مستقیم

--------------------------------------------------------------------------

آدرس: ميدان باهنر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، طبقه دوم