بازدید استاندار محترم یزد از مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی

استاندار محترم یزد جناب آقای مهمندس میرمحمدی و هیات همراه با مشایعت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی جناب آقای دکتر میرجلیلی ضمن بازدید از پژوهشکده علوم تولید مثل یزد از مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی این پژوهشکده نیز یاردید به عمل آوردند.

در ابتدا دکتر حبیب نیکوکار  به معرفی بخشهای مختلف مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی پرداختند و در ادامه دکتر بهروز افلاطونیان توضیحاتی را پیرامون رده های سلول های بنیادی جنینی انسانی یزد ارائه نمودند.

استاندار محترم یزد ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای پژوهشی محققان بومی استان و قدردانی از خیرین استان که در امر پیشرفت علمی و پروژه های تحقیقاتی مبالغ زیادی را اختصاص می دهند، خاطرنشان کردند که دولت نیز به وظایف خود واقف است و در حمایت از پژوهشگران بومی استان و طرحهای تحقیقاتی از صندوق استان مبلغی را به این زمینه اختصاص داده اند.