1-     تهیه نسخ پشتیبان از اطلاعات اتوماسیون اداری

2-     نگهداری سرور های سامانه اتوماسیون اداری

3-     برگزاری دوره های آموزش اولیه کاربری اتوماسیون اداری برای مراکز

4-     تهیه جزوات آموزشی برای کاربران اتوماسیون اداری

5-     پیگیری رفع عیوب احتمالی اتوماسیون اداری از شرکت پشتیبان

6-     انجام سایر امور محوله 

1-     ایجاد نام کاربری برای کارکنان سازمان پیرو مکاتبات مدیر مربوطه

2-     پاسخگویی به سوالات و رفع اشکالات اولیه کاربران اتوماسیون اداری

3-     انجام سایر امور محوله