دکتر محمد افخمی

پست سازمانی: سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، سرپرست واحد توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه 

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)

پست الکترونیک: afkhma[at]yahoo.com

شماره تماس: 31492200-035

Initiates file download   رزومه

Initiates file downloadبرنامه هفتگی