دکتر محمد افخمی

پست سازمانی: مسئول برگزاری کارگاه ها و سمینارها

مرتبه علمی: مدرس

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی

پست الکترونیک: afkhma[at]yahoo.com

شماره تماس: 31492200-035

   رزومه

طرح درس